P?eklady

P?ekladem se rozum p?evod textu ze zdrojovho jazyka do clovho. P?i p?ekldn kladu d?raz zejmna na jazykovou p?esnost, v?cnou sprvnost  a srozumitelnost   v souladu se specifickou terminologi pouvanou v danm oboru. Specializuji se p?edevm na p?eklady smluvnch dokument?, technickch text? a text? z oblasti bankovnictv a finan?nch slueb. Termny dodn jsou individuln, stanoven dle dohody, na p?n zkaznka je za p?platek mon i expresn zpracovn do 24 hodin.

Cenk

Cenu za proveden p?eklady ?tuji individuln?, na zklad? dohody se zkaznkem, p?i?em vychzm z vslednho po?tu normostran p?eloenho textu (jedna normostrana = 1800 znak? v?etn? mezer). Ke kad poptvce p?ekladu Vm obratem zalu p?edb?nou kalkulaci ceny p?padn zakzky. V p?pad?, e formt zdrojovho textu neumo?uje elektronicky zjistit po?et zdrojovch znak?, provedu pro ?ely stanoven p?edb?n ceny orienta?n odhad po?tu normostran. Kone?n cena za proveden p?eklad je pak ?tovna podle skute?nho rozsahu p?eloenho textu, celkov po?et normostran pro kone?nou cenu se zaokrouhluje na poloviny normostrany.

Orienta?n ceny za jednu normostranu:

  Obecn text Odborn text
P?eklad do ?etiny 400 CZK  450 CZK 
P?eklad do n?m?iny 400 CZK         450 CZK 

Soudn p?eklady

Soudn p?eklad (n?kdy nazvan tak ?edn p?eklad, p?eklad s kulatm raztkem apod.) je typ p?ekladu dokumentu, kter vyaduj zejmna ?ady (?esk i zahrani?n)   a jin instituce. Soudn p?eklad m?e vyhotovit pouze soudem jmenovan tlumo?nk a je nej?ast?ji poadovn u dokument? jako jsou nap?.:

  • diplomy
  • certifikty
  • vysv?d?en
  • rodn a oddac listy
  • pln moci
  • vpisy z obchodnho a ivnostenskho rejst?ku
  • vpisy z rejst?ku trest?
  • da?ov p?iznn a ?etn zv?rky

Soudn p?eklad vypad tak, e originln dokument pop?. jeho ?edn? ov??en kopie je neodd?liteln? svzna s p?ekladem a opat?ena dolokou, podpisem a pe?et tlumo?nka. Tlumo?nick doloka obsahuje potvrzen tlumo?nka o jeho jmenovn soudem k vyhotovovn ov??ench p?eklad?. Jeliko vzn p?ekladu by m?lo bt neodd?liteln, doporu?uje se u n?kterch d?leitch dokument? (diplomy, rodn listy atd.) dodat msto originlnho dokumentu jeho ?edn? ov??enou kopii.

Cenk

Cenu za proveden soudn p?eklady ?tuji individuln? na zklad? dohody se zkaznkem, p?i?em vychzm z vslednho po?tu normostran NS p?eloenho textu (jedna normostrana = 1800 znak? v?etn? mezer). Ke kad poptvce p?ekladu Vm obratem zalu p?edb?nou kalkulaci ceny p?padn zakzky. V p?pad?, e formt zdrojovho textu neumo?uje elektronicky zjistit po?et zdrojovch znak?, provedu pro ?ely stanoven p?edb?n ceny orienta?n odhad po?tu normostran. Kone?n cena za proveden p?eklad je pak ?tovna podle skute?nho rozsahu p?eloenho textu, pro kone?nou cenu soudnho p?ekladu je rozhodujc celkov po?et zapo?atch normostran.

Orienta?n ceny za jednu normostranu:

  Obecn text Odborn text
Soudn p?eklad do ?etiny 450 CZK  500 CZK 
Soudn p?eklad do n?m?iny 450 CZK           500 CZK 
 


Telefon: +420 602 461 351

E-mail: kratka@benoco.cz